string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr VI/12/2003Rady Gminy w Rogowiez dnia 29 kwietnia 2003w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 , póz. 591 z późn. zm.)

Uchwała nr VI/12/2003
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 29 kwietnia 2003


w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 , póz. 591 z późn. zm.)


 

 

 

Rada     Gminy

uchwala   co   następuje:

 

 

§  1

 

Przyjąć   Statut   Gminy   Rogowo   stanowiący   załącznik   do   niniejsze; uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc :

1)       uchwała   Nr   14/90   Rady  Gminy  w  Rogowie  z   dnia   6   sierpni*

1990r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rogowo (Dz. Urz. Woj

Włocławskiego z 1998 r. Nr l, póz. 5 i 6),

2)       uchwała Nr   19/97  Rady  Gminy  w Rogowie z dnia 28  listopad*

1997  roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Rogowo (Dz. Urz

Woj. Włocławskiego z 1998 r. Nr 2, póz. 7),

3)       uchwała  Nr  XXXI/10/2001   Rady   Gminy   w    Rogowie   z    dnia

25   kwietnia   2001   roku   w   sprawie   zmian   w   Statucie   Gmin>

Rogowo   (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 77, póz. 1458).

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Plik do pobrania Uchwała Nr VI/12/2003 (15kB) pdf

Plik do pobrania Uchwała Nr VI/12/2003 - Statut

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 czerwca 2004, 11:21:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3015