string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr III/23/2014Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 zm. z 2013 r. poz. 1593)

Uchwała nr III/23/2014
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 zm. z 2013 r. poz. 1593)


uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XX/11/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2013 r. poz. 1473), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) odpady zmieszane:
      a)    w okresie od 1 kwietnia do 31 października – dwa razy na miesiąc;
      b)    w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz na miesiąc;”

b) pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) odpady ulegające biodegradacji:
      a)    w okresie od 1 kwietnia do 31 października – dwa razy na miesiąc;
      b)    w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz na miesiąc;”.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 stycznia 2015, 10:25:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1291