string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXIX/47/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 30 listopada 2009w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Rogowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420

Uchwała nr XXIX/47/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 listopada 2009


w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420


Rada  Gminy Rogowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się statuty jednostkom pomocniczym Gminy Rogowo – sołectwom:
1 ) Borowo – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2 ) Brzeszczki Duże – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3 ) Brzeszczki Małe – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4 ) Czumsk Duży – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
5 ) Czumsk Mały – stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
6 ) Charszewo – stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
7 ) Huta Chojno – stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
8 ) Huta – stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
9 ) Kobrzyniec – stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
10 ) Kosiory – stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
11 ) Lasoty – stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;
12 ) Nadróż – stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały;
13 ) Narty – stanowiący załącznik nr 13 do niniejszej uchwały;
14 ) Pinino – stanowiący załącznik nr 14 do niniejszej uchwały;
15 ) Pręczki – stanowiący załącznik nr 15 do niniejszej uchwały;
16 ) Rogówko – stanowiący załącznik nr 16 do niniejszej uchwały;
17 ) Rogowo – stanowiący załącznik nr 17 do niniejszej uchwały;
18 ) Rojewo – stanowiący załącznik nr 18 do niniejszej uchwały;
19 ) Ruda – stanowiący załącznik nr 19 do niniejszej uchwały;
20 ) Sosnowo – stanowiący załącznik nr 20 do niniejszej uchwały;
21 ) Świeżawy – stanowiący załącznik nr 21 do niniejszej uchwały;
22 ) Wierzchowiska – stanowiący załącznik nr 22 do niniejszej uchwały.

2. Statuty, o których mowa w ust.1, określają organizację i zakres działania sołectw.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 27/97 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30.12.1997  r. w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Rogowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
                          
                                                       Przewodniczący Rady Gminy Rogowo

                                                                  Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Statut Borowo (205kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Borowo (1157kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Borowo (2740kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Statut Brzeszczki Duże (206kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Statutu Brzeszczki Duże (1269kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Brzeszczki Duże (2564kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Statut Brzeszczki Małe (205kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Brzeszczki Małe (1327kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Brzeszczki Małe (2740kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Statut Czumsk Duży (205kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Czumsk Duży (1374kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Czumsk Duży (2745kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Statut Czumsk Mały (204kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Czumsk Mały (1319kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Czumsk Mały (2747kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Statut Charszewo (205kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Charszewo (1063kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Charszewo (2740kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - Statut Huta Chojno (205kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Huty Chojno (867kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Huty Chojno (2323kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 8 - Statut Huta (205kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Huty (1239kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Huty (2310kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 9 - Statut Kobrzyniec (205kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Kobrzyńca (1269kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Kobrzyńca (2309kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 10 - Statut Kosiory (205kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Kosiory (1232kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Kosiory (2318kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 11 - Statut Lasoty (205kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Lasoty (1085kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 doStatutu Lasoty (2313kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 12 - Statut Nadróż (205kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Nadróż (1185kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Nadróż (2299kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 13 - Statut Narty (205kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Narty (1309kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Narty (2644kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 14 - Statut Pinino (204kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Pinino (1250kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Pinino (2632kB) jpg
Plik do pobrania Załcznik nr 15 - Statut Pręczki (205kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Pręczki (1148kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Pręczki (2290kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 16 - Statut Rogówko (205kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Rogówko (1238kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Rogówko (2724kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 17 - Statut Rogowo (204kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Rogowo (1301kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Rogowo (2725kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 18 - Statut Rojewo (204kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Rojewo (1306kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Rojewo (2287kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 19 - Statut Ruda (204kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Ruda (1225kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Ruda (2295kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 20 - Statut Sosnowo (204kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Sosnowo (1317kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Sosnowo (2275kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 21 - Statut Świeżawy (205kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Świeżawy (1329kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Świeżawy (2309kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 22 - Statut Wierzchowiska (205kB) pdf
       Plik do pobrania Załącznik nr 1 do Statutu Wierzchowiska (1403kB) jpg
       Plik do pobrania Załącznik nr 2 do Statutu Wierzchowiska (2295kB) jpg

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (27 stycznia 2015, 09:43:54)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (27 stycznia 2015, 11:43:01)
Zmieniono: dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1680