string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr VI/11/2003Rady Gminy w Rogowiez dnia 29 kwietnia 2003zmieniająca uchwałę Nr.III/21/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr.142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 124 ust.l pkt. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych(Dz.U.z 2003 r.Nr.15 ,poz.148)

Uchwała nr VI/11/2003
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 29 kwietnia 2003


zmieniająca uchwałę Nr.III/21/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr.142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 124 ust.l pkt. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych(Dz.U.z 2003 r.Nr.15 ,poz.148)


 

 

 

Rada Gminy

uchwala, co następuje :

 

 

§1

 

W uchwale Nr 111/21/2002 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok zmienionej uchwałą Nr.IV/7/2003 r.

Rady Gminy w Rogowie z dnia 31 marca 2003 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1) W § 3 w załączniku Nr.3.

Dokonuje się przesunięć planowanych nakładów inwestycyjnych ujętych w wykazie inwestycji na 2003 rok w dz.600 rozdz.60016 § 6050 między następującymi zadaniarr inwestycyjnymi:

a)       „ Modernizacja drogi Rogowo - Brzeszczki Małe „.

planowane nakłady ogółem w wysokości 627.227 zł zmniejsza się do kwoty 619.053 zł.

b)       „ Modernizacja drogi Rogowo - Brzeszczki Duże „

planowane nakłady ogółem w wysokości 183.235 zł zwiększa się

do kwoty 191.409 zł.

 

§2

 

W wyniku korekty o której mowa w § l ulega zmianie załącznik Nr.3 do uchwały Nr.III/21/2002 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 27.XII.2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok.

Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 roku zawierć załącznik Nr.1 do niniejszej uchwały .

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Plik do pobrania UCHWAŁA Nr VI/11/2003 (17kB) pdf

Plik do pobrania UCHWAŁA Nr VI/11/2003 - Załącznik nr 1 (89kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 czerwca 2004, 11:15:21)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (23 czerwca 2004, 11:16:11)
Zmieniono: poprawiona data "z dnia"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3265