Uchwała nr II/13/2014Rady Gminy Rogowoz dnia 5 grudnia 2014w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz.379, poz. 1072), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2013r. poz.1381, z 2014r. poz. 40) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ( M.P. z 2014 poz.935 )

Uchwała nr II/13/2014
Rady Gminy Rogowo
z dnia 5 grudnia 2014


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz.379, poz. 1072), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2013r. poz.1381, z 2014r. poz. 40) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ( M.P. z 2014 poz.935 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Obniża się  średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ( M.P. z 2014r. poz.935 )  z  kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 39,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 grudnia 2014, 13:42:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1359