string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr II/12/2014Rady Gminy Rogowoz dnia 5 grudnia 2014w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072 ) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r.poz. 849)

Uchwała nr II/12/2014
Rady Gminy Rogowo
z dnia 5 grudnia 2014


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072 ) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r.poz. 849)


uchwala się co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej, sportu oraz pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3
. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 grudnia 2014, 13:38:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1216