string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr II/11/2014Rady Gminy Rogowoz dnia 5 grudnia 2014w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 849) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r ( M.P. z 2014r. poz. 718)

Uchwała nr II/11/2014
Rady Gminy Rogowo
z dnia 5 grudnia 2014


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 849) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r ( M.P. z 2014r. poz. 718)


uchwala się, co następuje:

     § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Rogowo :

     1)    od gruntów:
a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób    sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m²  powierzchni,
b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem związanych z terenami letniskowymi i rekreacyjnymi, dla których stawka wynosi  0,46 zł od 1 m2 powierzchni,
    2) od budynków lub ich części:
a)    mieszkalnych – 0,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej,
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 3,70  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem  letniskowych, dla których stawka wynosi 7,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

    3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 2
. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 grudnia 2014, 13:36:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1235