string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr II/9/2014Rady Gminy Rogowoz dnia 5 grudnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911,poz. 1146)

Uchwała nr II/9/2014
Rady Gminy Rogowo
z dnia 5 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911,poz. 1146)


Rada uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 2/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 23 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 5/14  Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 lutego      2014 r., Zarządzeniem Nr 8/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXVIII/11/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 15/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 maja 2014 r., Uchwałą Nr XXIX/17/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 13 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr 34/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 21 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 42/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 21 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr XXX/21/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 5 września 2014 r., Zarządzeniem Nr 53/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 października 2014 r., Zarządzeniem Nr 59/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 października 2014 r., Uchwałą Nr XXXI/26/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 13 listopada 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)    W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 18.399.244 zł zwiększa się do kwoty 18.457.665 zł, z tego:
1)    dochody bieżące z kwoty 16.571.075 zł zwiększa się do kwoty 16.629.496 zł
2)    dochody majątkowe stanowią kwotę 1.828.169  zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) W § 1 ust.3 pkt 1
     Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań    
     zleconych ustawami z kwoty 2.562.220 zł zwiększa  się do kwoty 2.626.974,55 zł zgodnie
     z załącznikiem Nr 3.
3) W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 20.028.394 zł zmniejsza się do kwoty 19.987.763 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4) W § 2 ust. 1 pkt 1
Wydatki bieżące w wysokości 15.021.238 zł zmniejsza się do kwoty 15.013.990 zł.
5)W § 2 ust. 3 pkt a
   Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań   
   zleconych ustawami  z kwoty 2.562.220 zł zwiększa się do kwoty 2.626.974,55zł zgodnie   
   z załącznikiem Nr 3.
6)W § 2 ust. 1 pkt 2
   Wydatki majątkowe w wysokości 5.041.556 zł zmniejsza się  do kwoty 4.973.773 zł.
7)W § 2 ust. 4
    Określa się zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
8)W § 3 ust. 1
    Deficyt budżetu w kwocie 1.731.692 zł zmniejsza się do kwoty 1.530.098 zł, który zostanie      pokryty przychodami pochodzącymi z:
1.    zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 505.406 zł
2.    wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.024.692 zł.
9)W § 3 ust. 2
   Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.200.852 zł i łączną kwotę planowanych
   rozchodów 670.754 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
10) W § 6
      Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
      wartościowych na :
      1)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
      2)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 505.406 zł,
      3)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
            oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 670.754 zł.
11) W § 8
      Upoważnia się Wójta Gminy do:
     1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
        a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
        b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 505.406 zł,
        c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych  
          oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 670.754 zł.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki      Nr 1, 2, 3,4,8 do uchwały Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013 roku.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (704kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (1873kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (1225kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (711kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (338kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 grudnia 2014, 09:31:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1146