string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr II/8/2014Rady Gminy Rogowoz dnia 5 grudnia 2014w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 36 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tekst jednolity : Dz.U. z 2014r. poz. 1202 ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013r. poz. 1050 i poz. 1218, z 2014r. poz. 958 )

Uchwała nr II/8/2014
Rady Gminy Rogowo
z dnia 5 grudnia 2014


w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 36 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tekst jednolity : Dz.U. z 2014r. poz. 1202 ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013r. poz. 1050 i poz. 1218, z 2014r. poz. 958 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się  miesięczne wynagrodzenie dla Wójta Gminy Rogowo w następującej wysokości :

1)    wynagrodzenie zasadnicze                     5 400,00zł
2)    dodatek funkcyjny                                1 900,00 zł
3)    dodatek specjalny w wysokości  30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
       funkcyjnego                                         2 190,00 zł
4)    dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia  zasadniczego

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie
      wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 27 listopada 2014 r.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 grudnia 2014, 08:55:11)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (7 kwietnia 2015, 14:32:08)
Zmieniono: poprawiono tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1464