Uchwała nr XXVI/59/2013Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2013w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2014-2021 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645)

Uchwała nr XXVI/59/2013
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2014-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645)


Rada Gminy postanawia:
§ 1
Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3
1.    Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2.    Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4
Traci moc uchwała Nr XIX/46/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2013-2023 zmieniona: Uchwałą Nr XX/2/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15.03.2013 r., Zarządzeniem Nr 11/13 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29.03.2013r., Uchwałą Nr XXI/20/13 Rady Gminy Rogowo          z dnia 27.05.2013 r., Zarządzeniem Nr 26/13 Wójta Gminy Rogowo z 13.06.2013 r.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2014 r.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (2980kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (596kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (17 lutego 2014, 10:19:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1493