Uchwała nr XXVI/58/2013Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2013zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r poz. 124, zmiana : Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 678)

Uchwała nr XXVI/58/2013
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r poz. 124, zmiana : Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 678)


uchwala się:


§ 1. W załączniku do uchwały Nr XI/49/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012 – 2016, zmienionej uchwałą Nr XIV/21/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2012r. i uchwałą Nr XIX/45/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2012r. w rozdziale Cele programu pkt VI. Preliminarz wydatków na 2012 rok otrzymuje brzmienie :
„VI.  Preliminarz wydatków na 2014 rok.
Wójt gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i podejmuje niezbędne działania do osiągnięcia wyznaczonych celów.
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządza raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i przedstawia go Wójtowi i Radzie Gminy Rogowo.”
                                                                     
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (17 lutego 2014, 10:03:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1295