Uchwała nr XXVI/61/2013Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2013w sprawie wydatków budżetu Gminy Rogowo, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938)

Uchwała nr XXVI/61/2013
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie wydatków budżetu Gminy Rogowo, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938)


Rada Gminy Rogowo uchwala:
§1.1. Wykaz wydatków, których niezrealizowane  kwoty nie wygasają z upływem roku
        budżetowego 2013.
     2. plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 ust 1,
     3. ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2013 roku             z
         upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie gromadzone będą na subkoncie
      podstawowego rachunku bankowego Gminy Rogowo.
§ 3. Środki finansowe niewykorzystane w określonym w załączniku terminie podlegają
      przekazaniu na dochody budżetu gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (17 lutego 2014, 08:30:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1341