Uchwała nr XXV/52/2013Rady Gminy Rogowoz dnia 27 listopada 2013w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r ( M.P. z 2013r. poz. 724)

Uchwała nr XXV/52/2013
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 listopada 2013


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r ( M.P. z 2013r. poz. 724)


uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Rogowo :
1) od gruntów:
      a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób   
             sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m²  powierzchni,
      b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56
             zł od 1 ha powierzchni,
      c)    pozostałych, w tym :
              - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
                przez organizacje pożytku publicznego – 0,46 zł od 1 m2 powierzchni,
              - związanych z terenami letniskowymi i rekreacyjnymi – 0,46 zł od 1 m2 powierzchni,
              - pozostałych – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni
    
2) od budynków lub ich części:
      a)    mieszkalnych – 0,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
      b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
             mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19 zł
             od 1 m²  powierzchni użytkowej,
       c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
             materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
       d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
             działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,60 zł  
             od 1 m2 powierzchni użytkowej,
       e)   pozostałych, w tym :
            - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
              przez organizacje pożytku publicznego  - 7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
            - letniskowych – 7,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
            - pozostałych – 3,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 grudnia 2013, 12:06:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1451