Uchwała nr XXIII/44/2013Rady Gminy Rogowoz dnia 20 września 2013w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r. poz. 856 )

Uchwała nr XXIII/44/2013
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 września 2013


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r. poz. 856 )


uchwala się, co następuje:
§ 1.  Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2013r.w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Rogowo. 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (128kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (22 października 2013, 10:08:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1484