string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/15/2002Rady Gminy w Rogowiez dnia 12 grudnia 2002w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r Nr 142, poz 1591 ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r Nr 9, poz 84 z późn. zm), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 1993r Nr 94, poz 431 z późn.zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30.10.2002r o podatku leśnym ( Dz.U.Nr 200, poz 1682)

Uchwała nr II/15/2002
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 12 grudnia 2002


w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r Nr 142, poz 1591 ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r Nr 9, poz 84 z późn. zm), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 1993r Nr 94, poz 431 z późn.zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30.10.2002r o podatku leśnym ( Dz.U.Nr 200, poz 1682)


R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje :

§ 1

1.     Określa się wzory formularzy deklaracji podatkowych :

a) deklaracja na podatek od nieruchomości ( załącznik Nr 1 do uchwały )

b) deklaracja na podatek rolny ( załącznik Nr 2 do uchwały )

c) deklaracja na podatek leśny ( załącznik Nr 3 do uchwały )

2.     Określa się wzory formularzy informacji podatkowych :

a) informacja w sprawie podatku od nieruchomości ( załącznik Nr 4 do uchwały )

b) informacja w sprawie podatku rolnego ( załącznik Nr 5 do uchwały )

c) informacja w sprawie podatku leśnego ( załącznik Nr 6 do uchwały )

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

                                                                                                   

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             Marek Długokęcki

 

deklaracja na podatek od nieruchomości (plik do pobrania) (48kB) pdf

deklaracja na podatek rolny (plik do pobrania) (49kB) pdf

deklaracja na podatek leśny (plik do pobrania) (40kB) pdf

informacja o podatku od nieruchomości (plik do pobrania) (43kB) pdf

informacja w sprawie podatku rolnego (plik do pobrania) (40kB) pdf

informacja w sprawie podatku lesnego (plik do pobrania) (37kB) pdf

 

 

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (5 marca 2004, 12:07:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3177