string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr X/24/2003Rady Gminy w Rogowiez dnia 9 grudnia 2003w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz 1591.z późn.zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 .01. 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U .z 2002r .Nr 9, poz 84 ze zm.: Dz.U. z 2002 Nr 200, poz 1683, Dz.U. z 2003r Nr 96, poz 874, Dz.U. z 2003r Nr 188, poz 1840, Dz.U. z 2003r Nr 200, poz 1953, Dz.U. z 2003r Nr 203, poz 1966 ), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31.10.2003r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P.Nr 51, poz 804 )

Uchwała nr X/24/2003
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 9 grudnia 2003


w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz 1591.z późn.zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 .01. 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U .z 2002r .Nr 9, poz 84 ze zm.: Dz.U. z 2002 Nr 200, poz 1683, Dz.U. z 2003r Nr 96, poz 874, Dz.U. z 2003r Nr 188, poz 1840, Dz.U. z 2003r Nr 200, poz 1953, Dz.U. z 2003r Nr 203, poz 1966 ), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31.10.2003r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P.Nr 51, poz 804 )


R a d a   G m i n y

u c h w a l a   :

§ 1

Roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 37 zł od jednego posiadanego psa.

Dla osób, które weszły w posiadanie psa po 1 czerwca roku podatkowego ustala się stawkę podatku w wysokości 18,50 zł.

§ 2

Zwalnia się od podatku od posiadania psów :

1.       osoby prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe stanowiące samodzielną posesję nie stanowiącą gospodarstwa rolnego od jednego psa.

 

§ 3

Podatek płatny jest bez wezwania najpóźniej do 15 maja roku podatkowego w kasie Urzędu Gminy w Rogowie.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2004r i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                             Marek Długokęcki

                                                                                                            

Uchwała nr X/24/2003 (plik do pobrania) (14kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (5 marca 2004, 11:27:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3636