string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XIX/52/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2012w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 zm. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337)

Uchwała nr XIX/52/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 zm. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług przez Gminę Rogowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli położonych na terenie Gminy Rogowo nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Gmina Rogowo odbierać będzie od właściciela nieruchomości wszystkie wytworzone przez niego i powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne.

§ 3. Od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów z podaną częstotliwością:
1) frakcja zmieszanych (niesegregowanych) odpadów – częstotliwość odbioru: przynajmniej raz na cztery tygodnie,
2) frakcja zmieszanych odpadów w postaci pozostałości z sortowania odpadów – częstotliwość odbioru: przynajmniej raz na cztery tygodnie,
3) frakcja bioodpadów w postaci odpadów kuchennych i spożywczych – częstotliwość odbioru:  przynajmniej raz na dwa tygodnie podczas ciepłej pory roku (czyli od kwietnia do września) oraz przynajmniej raz na cztery tygodnie podczas chłodnej pory roku (czyli od października do marca).

§ 4. 1. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych odbierane będą poprzez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Kosztami dostarczania odpadów do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych obciążeni są właściciele nieruchomości.

§ 5. 1. W obrębie każdej miejscowości Gminy Rogowo stworzony zostanie przynajmniej jeden lokalny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
       2. W ramach działania lokalnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą następujące frakcje odpadów:
1)    papier i tektura, w tym opakowania,
2)    metal, w tym opakowania,
3)    tworzywa sztuczne, w tym opakowania,
4)    szkło, w tym opakowania,
5)    opakowania wielomateriałowe.
      3. Do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady będą mogły być dostarczane o każdej porze.

§ 6. 1. Na terenie Gminy Rogowo stworzony zostanie przynajmniej jeden gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
      2. W ramach działania gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą następujące frakcje:
1)    odpady zielone,
2)    meble i inne odpady wielkogabarytowe,
3)    odpady budowlane i rozbiórkowe,
4)    zużyte opony,
5)    przeterminowane leki,
6)    chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
7)    zużyte baterie i akumulatory,
8)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
      3. Do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady będą mogły być dostarczane w wyznaczonych godzinach działania punktu.

§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (24 stycznia 2013, 07:58:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3211