Uchwała nr XIX/51/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2012w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 zm. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337)

Uchwała nr XIX/51/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 zm. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele położonych na terenie Gminy Rogowo nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do uiszczania bez wezwania na rzecz Gminy Rogowo opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z częstotliwością miesięczną, w terminie do 25 dnia miesiąca kalendarzowego, za który opłata dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Właściciele położonych na terenie Gminy Rogowo nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są do uiszczania bez wezwania na rzecz Gminy Rogowo opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z częstotliwością miesięczną, w terminie do 25 dnia miesiąca kalendarzowego, za który opłata dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pierwszy miesiąc, którego dotyczy zmiana, w terminie do 25 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 2. 1.Opłatę należy uiszczać przelewem na następujący rachunek bankowy Gminy Rogowo w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.; nr rachunku: 13 2030 0045 1110 0000 0221 1180 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Rogowie.
2. Na formularzu polecenia przelewu lub formularzu wpłaty gotówką należy zamieścić informację określającą szczegółowo przedmiot zobowiązania, w tym okres, którego opłata dotyczy.

§ 3.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w wysokości ustalonej w złożonej do Wójta Gminy Rogowo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami lub w wysokości określonej przez Wójta Gminy Rogowo w decyzji wydanej w przypadku nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (24 stycznia 2013, 07:55:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2718