string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XIX/50/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2012w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalneNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) i pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6j i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 zm. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337)

Uchwała nr XIX/50/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) i pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6j i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 zm. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogowo w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata ta stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej odpowiednio w ust. 2 lub w ust.3.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, czyli są zbierane i odbierane w sposób zmieszany, w wysokości 10,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca.
3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 6,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca.

§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogowo w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej odpowiednio w ust. 2 lub w ust. 3.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, czyli są zbierane i odbierane w sposób zmieszany, w następujących wysokościach zależnych od pojemności pojemnika:
1)    za pojemnik o pojemności 60 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 10,50 zł miesięcznie,
2)    za pojemnik o pojemności 80 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości  13,00 zł miesięcznie,
3)    za pojemnik o pojemności 110 dm3 (litrów) i 120 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 20,00 zł miesięcznie,
4)    za pojemnik o pojemności 140 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 23,00 zł miesięcznie,
5)    za pojemnik o pojemności 180 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 29,50 zł miesięcznie,
6)    za pojemnik o pojemności 240 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 38,50 zł miesięcznie,
7)    za pojemnik o pojemności 500 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 80,50 zł miesięcznie,
8)    za pojemnik o pojemności 1100 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 175,50 zł miesięcznie,
9)    za każde rozpoczęte 500 dm3 (litrów) pojemności pojemnika powyżej pojemności 1100 dm3 (litrów) – stawka opłaty wzrasta o kwotę 80,50 zł miesięcznie.
3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w następujących wysokościach zależnych od pojemności pojemnika, przy czym brana jest pod uwagę pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów w postaci pozostałości z sortowania odpadów:
1)    za pojemnik o pojemności 60 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 7,50 zł miesięcznie,
2)    za pojemnik o pojemności 80 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 9,50 zł miesięcznie,
3)    za pojemnik o pojemności 110 dm3 (litrów) i 120 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 14,50 zł miesięcznie,
4)    za pojemnik o pojemności 140 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 17,00 zł miesięcznie,
5)    za pojemnik o pojemności 180 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 21,50 zł miesięcznie,
6)    za pojemnik o pojemności 240 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 28,50 zł miesięcznie,
7)    za pojemnik o pojemności 500 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 59,50 zł miesięcznie,
8)    za pojemnik o pojemności 1100 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości  130,00 zł miesięcznie,
9)    za każde rozpoczęte 500 dm3 (litrów) pojemności pojemnika powyżej pojemności 1100 dm3 (litrów) – stawka opłaty wzrasta o kwotę 59,50 zł miesięcznie.

§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogowo w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 i § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (24 stycznia 2013, 07:53:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3083