string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XIX/47/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2012w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 166, 166 a, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Uchwała nr XIX/47/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 166, 166 a, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:
                                  
§  1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości  14.958.233 zł,  
          z tego:
          1)  dochody bieżące w kwocie 14.862.172 zł.
          2)  dochody majątkowe w kwocie 96.061 zł.
      2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
      3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
          1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
                 zleconych ustawami w wysokości 2.086.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
§  2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 15.864.233 zł,
           z tego:
          1)    wydatki bieżące w kwocie 13.483.313 zł.
          2)    wydatki majątkowe  w kwocie 2.380.920 zł.                     
      2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.       
      3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:      
          a)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
                 zadań zleconych ustawami w wysokości 2.086.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
      4. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę w roku budżetowym 
          oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
      5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
          strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
      6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie                   
          z załącznikiem Nr 6.
§ 3.1.Deficyt budżetu w kwocie 906.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami  pochodzącymi z:
         1)    zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 906.000 zł.
      2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.464.184 zł i łączną kwotę
          planowanych rozchodów 558.184 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 4. 1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych      
         w  kwocie 58.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w  gminnym programie
         profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55.000 zł.
       2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym
           programie przeciwdziałania narkomanii.
       3. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
           korzystanie ze środowiska na 2013 rok: wpływy w wysokości 3.000 zł; wydatki w
           wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§  5.
Tworzy się rezerwy:
            1)    ogólną w wysokości 47.300 zł,
            2)    celową w wysokości 32.700 zł, z tego:
                a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 32.700 zł
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz  emitowanych papierów
      wartościowych  na:
       1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 900.000 zł,
       2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 906.000 zł w tym:
           na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z
           budżetu Unii Europejskiej w kwocie 400.000 zł,
       3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych   
           oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 558.184 zł.
§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
        1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym,
            określone w załączniku Nr 4.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
       1)    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
           a)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 900.000zł,
           b)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 906.000 zł,
           c)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
                 oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 558.184 zł.
       2)    dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
              między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących
              (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków
              majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w
              ramach działu klasyfikacji budżetowej,  
        3)    udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 10.000 zł.
        4)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
               bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku
       budżetowym 2013 w wysokości 300.000 zł, z tego:
       1)    gwarancji do kwoty 100.000 zł.
       2)    poręczeń do kwoty   200.000 zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2013 r.  i podlega publikacji w Dzienniku
        Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na
        tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rogowie.
        Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 15. Za przyjęciem uchwały głosowało
        15 radnych.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (496kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (1314kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (322kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (43kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (60kB) excel
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (16kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 7 (78kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 8 (34kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (24 stycznia 2013, 07:43:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2377