string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XIX/42/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2012zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm .)

Uchwała nr XIX/42/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm .)


Rada uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 5/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2012 r., Zarządzeniem Nr 7/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia       29 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XII/1/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 13/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzeniem          Nr 14/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 16/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 kwietnia 2012 r., Uchwałą Nr XIII/7/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2012 r., Uchwałą Nr XIV/14/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr XV/23/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 lipca 2012 r., Uchwałą Nr XVI/28/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 34/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 4 września 2012 r., Zarządzeniem Nr 37/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 września 2012 r., Zarządzeniem Nr 39/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 października 2012 r., Uchwałą Nr XVII/32/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2012 r., Uchwałą Nr XVIII/35/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2012 r.,  Zarządzeniem Nr 47/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 grudnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)    W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 16.762.196 zł zwiększa się do kwoty 17.497.142 zł, z tego:
1)    dochody bieżące z kwoty 14.463.854 zł zwiększa się do kwoty
       14.608.457 zł
2)    dochody majątkowe z kwoty 2.298.342 zł zwiększa się do
       kwoty 2.888.685 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2)    W § 1 ust. 3 pkt 1
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.660.752 zł zwiększa się do kwoty 2.661.052 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3)    W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 18.849.287 zł zmniejsza się do kwoty 18.370.712 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4)    W § 2 ust. 1 pkt 1
Wydatki bieżące w wysokości 13.692.905 zł zwieksza się do kwoty 13.694.745 zł.
5)    W § 2 ust. 1 pkt 2
Wydatki majątkowe w wysokości 5.156.382 zł zmniejsza się do kwoty 4.675.967 zł.
6)    W § 2 ust. 3 pkt a
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.660.752 zł zwiększa się do kwoty 2.661.052 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.  
7)    W § 2 ust. 4
Określa się zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
8)    W § 3 ust. 1
Deficyt budżetu w kwocie 873.570 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1.    zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 850.000 zł
2.    wolnych środków z tytułu rozliczenia pożyczek w kwocie 23.570 zł.
9)    W § 3 ust. 2
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.937.747 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.064.177 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
10)    W § 4 ust. 1
 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57.371 zł oraz wydatki w kwocie 78.468 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.100 zł na gminny program przeciwdziałania narkomanii.
11)    W § 4 ust. 2
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok: wpływy  w wysokości 3.500 zł; wydatki w wysokości 6.425 zł, zgodnie z załącznikiem 6.
12)    W § 6
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :
1)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
2)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 850.000 zł,
3)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 877.402 zł.
13)    W § 8
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
b)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 850.000 zł,
c)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 877.402 zł.  

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki      Nr 1, 2, 3, 4, 7, 8  do uchwały Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 roku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_______
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707. 

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (490kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (601kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (171kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (138kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (71kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (43kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 stycznia 2013, 21:41:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2192