Uchwała nr XIX/43/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2012zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2012-2027Na podstawie art. 226, art.227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm .) w związku z art. 121 ust. 7 i 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm ./

Uchwała nr XIX/43/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2012-2027

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm .) w związku z art. 121 ust. 7 i 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm ./


Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr XI/51/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2012-2027, zmienionej Uchwałą nr XIV/15/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 22/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 4 lipca 2012 r., Uchwałą Nr XV/24/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 lipca 2012 r., Uchwałą Nr XVI/29/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2012 r., zmienia się:
1)    Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogowo na lata 2012-2027 zgodnie                      z załącznikiem Nr 1.

§ 2 Pozostałe nie ulegają zmianie

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

______
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707. 
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.Plik do pobrania Załącznik nr 1 (317kB) pdf              

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 stycznia 2013, 21:24:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1976