string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XVIII/38/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 26 listopada 2012w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r, poz. 567) oraz art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r (M.P. poz. 587)

Uchwała nr XVIII/38/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 26 listopada 2012


w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r, poz. 567) oraz art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r (M.P. poz. 587)


uchwala się, co następuje :
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie gminy Rogowo w 2013 roku w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały .
§ 2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 757,79 zł.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów z terenu danej wsi.
     2. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci odprowadzają do kasy Urzędu
         Gminy w Rogowie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie do 5 dnia  następnego
         miesiąca.
     3. Wynagrodzenie za czynności inkasa ustala się w wysokości 50%  kwoty pobranej opłaty
         targowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
       Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plik do pobrania Uchwała nr XVIII/38/2012 (127kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik - wysokość stawek (62kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (6 grudnia 2012, 14:35:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2550