string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XVIII/36/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 26 listopada 2012w sprawie obwodów głosowaniaNa podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. ), na wniosek Wójta Gminy Rogowo

Uchwała nr XVIII/36/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 26 listopada 2012


w sprawie obwodów głosowania

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. ), na wniosek Wójta Gminy Rogowo


Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się podziału Gminy Rogowo na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.
§ 3
Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicach ogłoszeń  w sołectwach i Urzędzie Gminy w Rogowie.
§ 4
Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_______
  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881,
  Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281
  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz.588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.


Plik do pobrania Załącznik nr 1 (26kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (74kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 do uzasadnienia (118kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 do uzasadnienia (466kB) pdf lub Plik do pobrania Załącznik nr 2 do uzasadnienia (JPG) (330kB) jpg

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (6 grudnia 2012, 14:19:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3859