string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVIII/35/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 26 listopada 2012zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm .)

Uchwała nr XVIII/35/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 26 listopada 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm .)


Rada uchwala, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 5/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2012 r., Zarządzeniem Nr 7/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XII/1/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 13/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 14/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 16/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 kwietnia 2012 r., Uchwałą Nr XIII/7/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2012 r., Uchwałą Nr XIV/14/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr XV/23/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 lipca 2012 r., Uchwałą Nr XVI/28/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 34/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 4 września 2012 r., Zarządzeniem Nr 37/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 września 2012 r., Zarządzeniem Nr 39/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 października 2012 r., Uchwałą Nr XVII/32/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)    W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 16.503.409 zł zwiększa się do kwoty 16.763.458 zł, z tego:
   1)    dochody bieżące z kwoty 14.205.067 zł zwiększa się do kwoty 14.465.116 zł
   2)    dochody majątkowe stanowią kwotę 2.298.342 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
          uchwały.
2)    W § 1 ust. 3 pkt 1
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.419.507 zł zwiększa się do kwoty 2.660.752 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3)    W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 18.590.500 zł zwiększa się do kwoty 18.850.549 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4)    W § 2 ust. 1 pkt 1
Wydatki bieżące w wysokości 13.343.718 zł zwiększa się do kwoty 13.694.167 zł.
5)    W § 2 ust. 1 pkt 2
Wydatki majątkowe w wysokości 5.246.782 zł zmniejsza się do kwoty 5.156.382 zł.
6)    W § 2 ust. 3 pkt a
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.419.507 zł zwiększa się do kwoty 2.660.752 zł zgodnie     z załącznikiem Nr 3.  
7)    W § 2 ust. 4
Określa się zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
8)    W § 2 ust. 6
Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki      Nr 1,
      2, 3, 4, 6   do uchwały Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 roku.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

___________
  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707. 


Plik do pobrania Uchwała (50kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (271kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (802kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (299kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (132kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (36kB) pdf


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (6 grudnia 2012, 14:04:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2309