string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVII/33/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 30 października 2012w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo.Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567)

Uchwała nr XVII/33/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 października 2012


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567)


Gminy Rogowo  uchwala, co następuje:


§ 1 Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Sosnowo stanowiący załącznik niniejszej Uchwały.

§ 2 Traci moc uchwała Nr XV/27/12  Rady Gminy Rogowo  z  23 lipca 2012 roku w sprawie
     zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (671kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 listopada 2012, 09:23:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1610