string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVII/32/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 30 października 2012zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm .)

Uchwała nr XVII/32/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 października 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm .)


Rada uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 5/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2012 r., Zarządzeniem Nr 7/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XII/1/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 13/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 14/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 16/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 kwietnia 2012 r., Uchwałą Nr XIII/7/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2012 r., Uchwałą Nr XIV/14/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr XV/23/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 lipca 2012 r., Uchwałą Nr XVI/28/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 34/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 4 września 2012 r., Zarządzeniem Nr 37/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 września 2012 r., Zarządzeniem Nr 39/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 października 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)    W § 1 ust. 1

       Dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 16.204.802 zł zwiększa się do kwoty
       16.503.409 zł, z tego:
       1)    dochody bieżące z kwoty 13.906.460 zł zwiększa się do kwoty 14.205.067 zł
       2)    dochody majątkowe stanowią kwotę 2.298.342 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
              uchwały.
2)    W § 1 ust. 3 pkt 1

       Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
       zleconych ustawami z kwoty 2.244.597 zł zwiększa się do kwoty 2.419.507 zł zgodnie z
       załącznikiem Nr 3.
3)    W § 2 ust. 1

       Wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 18.291.893 zł zwiększa się do kwoty
       18.590.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4)    W § 2 ust. 1 pkt 1

       Wydatki bieżące w wysokości 13.008.111 zł zwiększa się do kwoty 13.343.718 zł.

5)    W § 2 ust. 1 pkt 2

       Wydatki majątkowe w wysokości 5.283.782 zł zmniejsza się do kwoty 5.246.782 zł.

6)    W § 2 ust. 3 pkt a

       Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
       zleconych ustawami z kwoty 2.244.597 zł zwiększa się do kwoty 2.419.507 zł zgodnie     z
       załącznikiem Nr 3.  
7)    W § 2 ust. 4

       Określa się zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki      Nr 1,
     2, 3, 4,   do uchwały Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 roku.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


__________
  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707. 

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (289kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (560kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (201kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (119kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 listopada 2012, 08:58:49)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (20 listopada 2012, 09:19:21)
Zmieniono: dodano załączniki.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1822