string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XVII/34/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 30 października 2012w sprawie okręgów wyborczychNa podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. ), na wniosek Wójta Gminy Rogowo

Uchwała nr XVII/34/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 października 2012


w sprawie okręgów wyborczych

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. ), na wniosek Wójta Gminy Rogowo


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dla wyboru Rady Gminy .Rogowo dokonuje się podziału Gminy Rogowo na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.
§ 3
Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach i Urzędzie Gminy w Rogowie.
§ 4
Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_______________
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz.588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

Plik do pobrania Uchwala_nr_XVII/34/2012 (35kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik do uchwały (130kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (131kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 do uzasadnienia (86kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 do uzasadnienia (225kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 do uzasadnienia (83kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 do uzasadnienia (305kB) pdf


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (5 listopada 2012, 13:15:43)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (5 listopada 2012, 13:36:11)
Zmieniono: dodano załącznik nr 4 uzasadnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4058