string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVI/31/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 31 sierpnia 2012w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Kobrzyniec, oznaczonej geodezyjnie działką nr 55/2, stanowiącą pas drogowy drogi o publicznym dostępieNa podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 zm. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110, z 2012 r. Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567)

Uchwała nr XVI/31/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 31 sierpnia 2012


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Kobrzyniec, oznaczonej geodezyjnie działką nr 55/2, stanowiącą pas drogowy drogi o publicznym dostępie

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 zm. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110, z 2012 r. Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567)


Rogowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres do 31 grudnia 2020 r. części nieruchomości, położonej w miejscowości Nowy Kobrzyniec, oznaczonej geodezyjnie działką nr 55/2, stanowiącą  pas drogowy drogi o publicznym dostępie od połączenia z drogą wyznaczoną w pasie drogowym oznaczonym działką nr 263/2 obręb Adamowo (gmina Chrostkowo) do południowo-zachodniego narożnika przyległej do pasa drogowego nieruchomości oznaczonej nr 3164/4 obręb Nowy Kobrzyniec, tj. na odcinku o długości 340 m i o powierzchni 1522 m2, na rzecz Kopalni Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański Sp.J., Parsęcko 98B, 78-404 Szczecinek, z przeznaczeniem na  potrzeby związane z działalnością zakładu wydobywania kruszywa, w tym na możliwość pobierania pożytku w postaci kruszywa

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

§ 3. Warunki dzierżawy oraz wysokość czynszu z tytułu korzystania z nieruchomości  i wysokość ekwiwalentu za pozyskane kruszywo ustalone zostaną w umowie zawartej przez Wójta Gminy Rogowo z dzierżawcą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (9 października 2012, 08:31:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2793