string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XV/26/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 23 lipca 2012w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rogowo.Na podstawie art. 18. ust. 2. pkt 15. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151. poz. 1014. z 2011 r. Nr 171, poz.1016, Nr 185, poz.1092, Nr 208, poz.1240 i 1241)

Uchwała nr XV/26/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 lipca 2012


w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rogowo.

Na podstawie art. 18. ust. 2. pkt 15. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151. poz. 1014. z 2011 r. Nr 171, poz.1016, Nr 185, poz.1092, Nr 208, poz.1240 i 1241)


uchwala się, co następuje:
§ 1. 1) Gmina Rogowo wspiera sport poprzez tworzenie warunków sprzyjających jego rozwojowi.
      2)    Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:
         a)    poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, w tym
                w szczególności przez dzieci i młodzież,
         b)    osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
         c)    poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez aktywny
                styl życia,
         d)    promocję sportu i aktywnego stylu życia,
         e)    umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej
                liczbie mieszkańców gminy Rogowo.
§ 2. 1) Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, udzielane będzie w formie:
         a)    dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej,
         b)    wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów oraz
                działaczy społecznych na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy
                Rogowo.
       2)    Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale
              budżetowej Rady Gminy Rogowo.
§ 3. 1) Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe, w tym szkolne i młodzieżowe, mające
          swoją siedzibę i działające na terenie Gminy Rogowo.
       2)    Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:
           a)    realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały w tym:
               –    realizuje programy szkolenia sportowego,
               –    zakupuje sprzęt sportowy,
               –    pokrywa koszty organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych
                     zawodach,
               –    pokrywa koszty korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia
                     sportowego,
               –    finansuje  wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
               –    finansuje koszty dojazdu zawodników na  mecze i rozgrywki sportowe,
               –    finansuje wynagrodzenia sędziów,
               –    pokrywa koszty badań lekarskich zawodników
               –    pokrywa koszty i opłaty związane z przystąpieniem do rozgrywek i
                     dopuszczeniem do zawodów
           b)    angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z     
                  Urzędem Gminy w Rogowie,
            c)    promuje wizerunek Gminy Rogowo w dziedzinie sportu i rekreacji,
        3)    Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
§ 4. 1) Wójt Gminy Rogowo ogłasza otwarty konkurs ofert wskazując:
            a)    rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie
                   na wsparcie zadania,
            b)    termin i warunki realizacji zadania,
            c)    termin składania ofert,
            d)    termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.
       2)    Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej
              i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie.
       3)    Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków Gminy Rogowo składa się
              w Urzędzie Gminy w Rogowie.
§ 5. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rogowo w
      składzie co najmniej 3 osobowym.
§ 6. 1) Przy rozpatrywaniu ofert o przyznaniu dotacji na realizację zadania, komisja
          konkursowa uwzględnia w szczególności:
          a)    znaczenia zadania dla Gminy Rogowo,
          b)    zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,
          c)    ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w
                 odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
          d)    ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,
          e)    analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie
                 poprzednim z uwzględnieniem, jakości i terminowości rozliczenia dotacji.
§ 7. 1) Komisja konkursowa przekazuje Wójtowi Gminy Rogowo swoją propozycję
          rozstrzygnięcia konkursu.
       2)    Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Rogowo.
§ 8. Oferta winna być rozpatrzona w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty jej złożenia.
§ 9. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rogowo oraz
       na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie.
§ 10. Oferenci przyjmując dotacje zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
§ 11. 1) Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas
            określony, nie dłuższy niż jeden rok, tj. do 31 grudnia danego roku budżetowego.
        2)    Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
          a)    oznaczenie stron umowy,
          b)    szczegółowy zakres realizacji zadania (cel udzielenia dotacji),
          c)    wysokość dotacji,
          d)    termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania,
          e)    sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowanie dotacji,
          f)    sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,
          g)    postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy,
          h)    zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-
                 księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także
                 wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod
                 względem rzeczowym i finansowym,
           i)    termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie
                 wykorzystanej dotacji.
§ 12. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu
        roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.
§ 13. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy podmiotu, na
        warunkach określonych w umowie.
§ 14. 1) Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z
            wykonania zadania określonego w umowie w terminie 15 dni po upływie terminu, na
            który umowa została zawarta.
        2)    Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
           a)    informację o przebiegu realizacji zadania,
           b)    szczegółowe rozliczenia finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do
                  oferty,
           c)    inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania,
           d)    zestawienie kserokopii dokumentów, faktur (rachunków) potwierdzających
                  wydatkowanie środków.
§ 15. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje
        się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega
        zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych
        liczonych od dnia przekazania dotacji podmiotowi dotowanemu.
§ 16. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
        nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy
        stanowią wyniki kontroli wykonania umowy.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
        Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (27 sierpnia 2012, 11:53:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1784