string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XV/25/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 23 lipca 2012w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm )

Uchwała nr XV/25/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 lipca 2012


w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIV/22/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rogowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

___
1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (27 sierpnia 2012, 11:43:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1705