string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XIV/21/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 27 czerwca 2012zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 18 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21 poz. 113,Nr 217,poz.1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012, poz. 124 zmiana : Dz. U. z 2011 r. Nr 117,poz.678)

Uchwała nr XIV/21/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 czerwca 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 18 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21 poz. 113,Nr 217,poz.1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012, poz. 124 zmiana : Dz. U. z 2011 r. Nr 117,poz.678)


uchwala się, co następuje :

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XI/49/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012 – 2016 po rozdziale Wprowadzenie dodaje się rozdział  w brzmieniu :
„ Diagnoza problemów narkomanii.
Zażywanie narkotyków doprowadza do uzależnienia, które możemy śmiało określić mianem choroby. Powoduje silny ból fizyczny i psychiczny. Narkomania obniża sprawność życiową i intelektualną człowieka. Zjawisko narkomanii to poważny problem naszego społeczeństwa, w szczególności młodzieży, który bez energicznego i zespołowego działania nie zmniejszy się ani nie zniknie z naszego życia. Istnieje poważna trudność w zebraniu danych statystycznych dotyczących problemu uzależnienia od narkotyków. Zebrane informacje być może nie oddają w pełni obrazu występującego na naszym terenie zjawiska narkomanii, ponieważ jest trudność w ich ujawnieniu.
    Problem narkomanii ominął  gminę Rogowo. Diagnoza lokalna problemu uzależnień została dokonana w oparciu o informację z różnych źródeł. Z informacji uzyskanej z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie oraz Rewiru Dzielnicowych w Rogowie wynika,  że na terenie gminy Rogowo nie odnotowano przypadku zażycia środków psychoaktywnych przez mieszkańców gminy Rogowo.
Diagnoza lokalna problemu uzależnienia od narkotyków została dokonana także poprzez rozeznanie środowiskowe pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie, dyrektorów szkół oraz psychologa zatrudnionego w gimnazjum. Dodatkowym źródłem informacji była ankieta przeprowadzona wśród uczniów przez nauczycieli, a także przez terapeutów z Płocka .
    Po przeanalizowaniu sytuacji można przyjąć, że zagrożenia problemem narkomanii nie ma, ale nie można powiedzieć, że problem nie istnieje.
    Z uwagi na możliwość zaistnienia zjawiska narkomanii, zachodzi potrzeba podejmowania działań, które umożliwiłyby wczesne rozpoznanie zagrożeń i pomoc młodzieży. Należy stwierdzić, że każda jednostka oświatowa zagrożona jest zjawiskiem narkomanii. Dotyczy to również świetlic, kawiarenek internetowych i innych miejsc, w których przebywa młodzież.
    W związku z powyższym niezbędne jest kontynuowanie już istniejących oraz wdrażanie kolejnych programów profilaktycznych i działań zapobiegających przypadkom narkomanii. Za konieczne należy uznać prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej na temat szkodliwości narkotyków oraz sposobów wychodzenia z uzależnienia. Przedsięwzięcia te wymagają zaangażowania instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, działających na obszarze zapobiegania narkomanii, szkół, psychologa, pedagoga, pracowników obiektów kulturalnych.
    Największe pole działania profilaktycznego posiadamy w placówkach oświatowych, gdzie młodzież  będzie informowana o szkodliwym wpływie narkotyków na zdrowie człowieka – uzależnienie, a ponadto:
- przedstawienie, w jaki sposób narkotyki niszczą organizm
- udzielenie odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie sięgają po narkotyki
- czy warto brać narkotyki?
- omówienie zagrożenia związanego z uzależnieniami
- nabywanie umiejętności odmawiania używek (uczenia zachowań asertywnych)
Bardzo ważna jest edukacja rodziców na temat narkotyków. Im więcej rodzic wie o środkach psychoaktywnych, tym łatwiej przekona dziecko o ich szkodliwości. Wychowawcy mają bezpośredni kontakt z rodzicami, będą zwracali uwagę na sygnały ostrzegawcze pojawiające się w przypadku uzależnień. Będą zachęcali rodziców do korzystania z fachowej literatury o problematyce uzależnień i zagrożeń, mogą uczestniczyć w prelekcjach, w warsztatach: rodzice i uczniowie.
    Z uwagi na fakt , iż najbardziej podatni na używanie środków psychoaktywnych są ludzie młodzi, najlepszym sposobem zapobiegania tym problemom jest zapewnienie młodzieży właściwych perspektyw. Najskuteczniejszymi strategiami profilaktycznymi są strategie angażujące szkolę i rodzinę. Nie ma prostych i skutecznych recept na to jak uchronić dziecko przed narkotykami, ale jedno jest pewne: im lepszy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed narkotykami.
    W gminie Rogowo do działań przeciwdziałania narkomanii będą włączeni pracownicy oświaty, kultury, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Rogowo, policjanci, członkowie OSP, członkinie KGW i pracownicy samorządowi.
    Profilaktyka przynosi najlepsze efekty wtedy, gdy współpracują rodzina, szkoła i całe społeczeństwo.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lipca 2012, 12:49:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1942