string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XIV/19/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 27 czerwca 2012w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art.5 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”( Dz. U. z 2005r.Nr 267, poz.2259 , Dz. U. z 2008r. Nr 225 po.1487, Dz. U. z 2009r. Nr 219 poz.1706)

Uchwała nr XIV/19/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 czerwca 2012


w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art.5 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”( Dz. U. z 2005r.Nr 267, poz.2259 , Dz. U. z 2008r. Nr 225 po.1487, Dz. U. z 2009r. Nr 219 poz.1706)


uchwala się, co następuje :

§ 1. Podwyższyć kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy  w zakresie dożywiania do 400 %  kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. .

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Rogowie Nr XVI/21/2004  z dnia 17 września 2004 r. w sprawie dożywiania dzieci.

§ 3. Wykonaniu uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.    

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego .

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lipca 2012, 12:44:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2010