string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XIV/18/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 27 czerwca 2012w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm )

Uchwała nr XIV/18/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 czerwca 2012


w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIII/9/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2012r w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lipca 2012, 12:43:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1731