string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XIV/17/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 27 czerwca 2012w sprawie: rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9, lit.„a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281/ oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143,poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, N 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337/

Uchwała nr XIV/17/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 czerwca 2012


w sprawie: rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9, lit.„a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281/ oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143,poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, N 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337/


uchwala się , co następuje:                                                                                                                                                                         

 §  1. 1.. W y r a ż a     s i ę      zgodę  na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego
     nieruchomości  gruntowej  położonej w miejscowości Rogowo, obejmującej  działkę
     Nr 389/9   o powierzchni  0,0105 ha ,  KW 16098 przed upływem okresu ustalonego
     w umowie.

2. Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości , o której mowa w ust. 1
    następuje odpłatnie za zgodą stron po uprzednio dokonanej wycenie wartości prawa
    użytkowania wieczystego będącego  przedmiotem  przekazania.   
                                                         
  § 2.  Zobowiązuje się Wójta Gminy Rogowo do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu  przejęcia  do gminnego zasobu  nieruchomości , o której  mowa w § 1 niniejszej uchwały.
                                         
  §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lipca 2012, 12:40:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2136