string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XIV/16/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 27 czerwca 2012w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec – Rojewo od km 0+000 do km 3+008”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm .),

Uchwała nr XIV/16/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 czerwca 2012


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec – Rojewo od km 0+000 do km 3+008”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm .),


uchwala się co następuje:

§ 1. Zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 850.000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie     z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec – Rojewo od km 0+000 do km 3+008”.
§ 2. Zobowiązanie określone w § 1 zostanie w całości pokryte z dochodów własnych gminy tj. podatku od nieruchomości.
§ 3. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2013-2017.
§ 4. Zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki będzie wystawienie weksla własnego                     „ in blanco” oraz deklaracji wekslowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lipca 2012, 12:37:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2005