string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XIV/14/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 27 czerwca 2012zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm .) Rada uchwala, co następuje: § 1 W uchwale Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 5/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2012 r., Zarządzeniem Nr 7/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XII/1/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 13/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 14/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 16/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 kwietnia 2012 r., Uchwałą Nr XIII/7/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2012 r.

Uchwała nr XIV/14/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 czerwca 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm .) Rada uchwala, co następuje: § 1 W uchwale Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 5/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2012 r., Zarządzeniem Nr 7/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XII/1/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 13/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 14/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 16/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 kwietnia 2012 r., Uchwałą Nr XIII/7/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2012 r.


wprowadza się następujące zmiany:
1)    W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 14.778.711 zł zwiększa się do kwoty 15.569.098 zł, z tego:
1)    dochody bieżące z kwoty 13.605.972 zł zwiększa się do kwoty 13.747.652 zł.
2)    dochody majątkowe z kwoty 1.172.739 zł zwiększa się do kwoty 1.821.446 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2)    W § 1 ust. 3 pkt 1
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.228.217 zł zwiększa się do kwoty 2.233.434 zł zgodnie z załącznikiem Nr
3.
3)    W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 17.853.633 zł zwiększa się do kwoty 18.198.008 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4)    W § 2 ust. 1 pkt 1
Wydatki bieżące w wysokości 12.714.833 zł zwiększa się do kwoty 12.861.208 zł.
5)    W § 2 ust. 1 pkt 2
Wydatki majątkowe w wysokości 5.138.800 zł zwiększa się do kwoty 5.336.800zł.
6)    W § 2 ust. 3 pkt a
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.228.217 zł zwiększa się do kwoty 2.233.434 zł zgodnie     z załącznikiem Nr 3.  
7)    W § 2 ust. 4
Określa się zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
8)    W § 2 ust. 5
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
9)    W § 3 ust. 1
Deficyt budżetu w kwocie 2.628.910 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1.    zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.427.565 zł,
2.    wolnych środków z tytułu rozliczenia pożyczek  w kwocie 1.201.345 zł.
10)    W § 3 ust. 2
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.893.087 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.264.177 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
11)    W § 4 ust. 1
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.500 zł oraz wydatki w kwocie 77.597 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.100 zł na gminny program przeciwdziałania narkomanii.
12)    W § 6
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :
1)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
2)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.628.910 zł,
3)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.255.177 zł.
13)    W § 8
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
b)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.628.910 zł,
c)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.255.177 zł.  

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki      Nr 1, 2, 3, 4, 5,7 do uchwały Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 roku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (635kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (761kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (297kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (70kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (237kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (102kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lipca 2012, 12:30:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2298