Zaproszenie na sesję 28.03.2024 r.19.03.2024

Zaproszenie na sesję 28.03.2024 r.

19.03.2024Rogowo, dnia 19.03.2024Pan(i)


Mieszkańcy Gminy Rogowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2024 r.  
o godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się LXIII sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo z następującym porządkiem obrad: 
    1. Sprawy organizacyjne :
     a) otwarcie obrad  LXIII sesji i stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad,
     c) przyjęcie protokołu z LXII sesji.
    2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
    3. Podjęcie uchwał:
     a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2024 rok;
     b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo
         na lata 2024-2036;
     c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym
         prawa własności nieruchomości gruntowej;
     d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Rogowo;
     e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026;
     f) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu  wspierania rodziny i systemu
         pieczy zastępczej za 2023 rok;
     g) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
         w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2024   za rok 2023;
     h) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
         bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2024 rok;
     i)  w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogowo
         na lata 2024-2028";
    j) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
       Gminy Rogowo;
    k) w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i oddziałów
        przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rogowo.
    4. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
    5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
    6. Zakończenie obrad sesji.   


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (19 marca 2024)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 marca 2024, 10:16:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128