Zaproszenie na sesję 27.02.2024 r.20.02.2024

Zaproszenie na sesję 27.02.2024 r.

20.02.2024

Rogowo, dnia 20.02.2024


Pan(i)
........................................


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) zawiadamiam,  że w dniu  27 lutego 2024 r. o godz. 10.00
w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się LXII sesja VIII kadencji  Rady Gminy
Rogowo z następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  LXII sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z LXI sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo w 2023 r.
4. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2024 rok;
  b) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
      budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Rogowo, wpisanym do
      rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków;
  c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rypin na realizację zadania
      z zakresu pomocy społecznej;
  d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn.
      „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów 
autobusowych o charakterze
      użyteczności publicznej”;
  e) w sprawie ustalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy Rogowo na 2024 r.;
  f) w sprawie ustalenia Ramowych Planów Pracy stałych komisji Rady Gminy Rogowo na 2024 r.;
  g) w   sprawie   „Wieloletniego   programu   gospodarowania   mieszkaniowym   zasobem Gminy
      Rogowo na lata 2024-2028".
  h) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
      Rogowo;
  i) zmieniająca uchwałę   w   sprawie   ustalenia   szczegółowych   zasad   ponoszenia odpłatności
     za pobyt w ośrodkach   wsparcia   i   mieszkaniach   chronionych 
prowadzonych przez Gminę
     Rogowo;
  j) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
     usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług
     opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub
     całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania;
  k) w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i oddziałów
      przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rogowo;

5. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
7. Zakończenie obrad sesji. 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (20 lutego 2024)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 lutego 2024, 13:11:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130