Zaproszenie na sesję 28.12.2023 r.14.12.2023

Zaproszenie na sesję 28.12.2023 r.

14.12.2023

Rogowo, dnia 14 grudnia 2023 r.Pan(i)


Mieszkańcy Gminy Rogowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 10.00  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się LXI sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo z następującym porządkiem obrad: 

    1. Sprawy organizacyjne :
      a) otwarcie obrad  LXI sesji i stwierdzenie quorum,
      b) przyjęcie porządku obrad,
      c) przyjęcie protokołu z  LX sesji.
    2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
    3. Podjęcie uchwał:
      a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok;
      b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo
          na lata 2023-2035;
      c) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2024-2036;
      d) w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2024 rok;
      e) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego
          na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem
          „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
      f) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
          świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
          rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
      g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
          dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Kobrzyniec i Stary Kobrzyniec, gmina
          Rogowo;
      h) w sprawie ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii w Nadrożu Gminnej Biblioteki Publicznej
          w Rogowie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie
          w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii w Nadrożu.
    4. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
    5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
    6. Zakończenie obrad sesji.   
Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
Marek Długokęcki metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (14 grudnia 2023)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 grudnia 2023, 13:49:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173