Zaproszenie na sesję 28.11.202322.11.2023

Zaproszenie na sesję 28.11.2023

22.11.2023

Rogowo, dnia 22 listopada 2023 r.Pan(i)


Mieszkańcy Gminy Rogowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2023 r.  o godz. 10.00  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się LX sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo z następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  LX sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  LIX sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok;
  b) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok;
  c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok;
  d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;
  e) w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Rogowo z organizacjami
        pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
        publicznego i o wolontariacie na rok 2024;
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału Sołectwa Rojewo
        i utworzenia Sołectwa Lisiny jako jednostki pomocniczej  Gminy Rogowo;
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
        lub zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów 
        i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
4. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
6. Zakończenie obrad sesji.   


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
Marek Długokęcki 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (22 listopada 2023)
Opublikował: Mariusz Gębicki (22 listopada 2023, 17:56:13)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (22 listopada 2023, 17:58:27)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 173