Zaproszenie na sesję 14.09.202305.09.2023

Zaproszenie na sesję 14.09.2023

05.09.2023

Rogowo, dnia 5 września 2023 r.Pan(i)

Mieszkańcy Gminy Rogowo


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) zawiadamiam, że w dniu 14 września 2023 r.  o godz. 10:00  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się LVII sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo 
z następującym porządkiem obrad:
    1. Sprawy organizacyjne :
      
       a) otwarcie obrad  LVII sesji i stwierdzenie quorum,
       b) przyjęcie porządku obrad,
       c) przyjęcie protokołu z  LVI sesji.
    
    2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
    3. Podjęcie uchwał:
    
       a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok;
       b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo
           na lata 2023-2035;
       c) zmieniającej uchwałę w sprawie  trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków
           Zespołu Interdyscyplinarnego.
    
    4. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
    
    5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
    
    6. Zakończenie obrad sesji.      

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki


metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (5 września 2023)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 września 2023, 14:28:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72