Zaproszenie na sesję 25.08.202219.08.2022

Zaproszenie na sesję 25.08.2022

19.08.2022

Rogowo, dnia 19 sierpnia 2022 r.

Pan(i)


Mieszkańcy Gminy Rogowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) zawiadamiam, że w dniu 25 sierpnia 2022 r.  o godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się XLI sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo z następującym porządkiem obrad: 
1. Sprawy organizacyjne :
   a) otwarcie obrad  XLI sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z  XL sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Wręczenie aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego
        w Nadrożu.
4. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok;
  b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo
        na lata 2022-2032;
  c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
        i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
        specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
        warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  d) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia;
  e) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogowo na rok szkolny 2022/2023;
   f) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym
        powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagogom, pedagogom specjalnym, psychologom,
        logopedom, terapeutom pedagogicznym, doradcom zawodowym i nauczycielom przedszkola i
        oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze,
         zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogowo.
5. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
7. Zakończenie obrad sesji.     

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (19 sierpnia 2022)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 sierpnia 2022, 07:32:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223