Zaproszenie na sesję 29.04.202222.04.2022

Zaproszenie na sesję 29.04.2022

22.04.2022

Rogowo, dnia 22 kwietnia 2022 roku 

                                                       Mieszkańcy Gminy Rogowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583) zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2022 roku, o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się  XXXVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Rogowo, z następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawy organizacyjne:

    a) otwarcie obrad  XXXVIII sesji i stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z  XXXVII sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.

3. Podjęcie uchwał:

    a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok,
    b) w sprawie dopłat do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
        na terenie gminy Rogowo, zatwierdzonej przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne
        Wody Polskie,
    c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rypin na realizację zadania z zakresu
        pomocy społecznej,
    d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na dofinansowanie remontu i
        modernizacji Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie,
    e) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników 
        i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia tego handlu,
    f) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogowo 
        w roku 2022,
    g) w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych,
    h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Rogowo
        w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców,
    i) w sprawie sprzedaży wyodrębnionego lokalu niemieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy
        Rogowo, usytuowanego w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości Rogowo,
    j) w sprawie określenia zakresu pomocy Gminy Rogowo obywatelom Ukrainy w związku 
        z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
    k) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Rogowo za rok 2021,
    l) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
        w Rogowie za rok 2021.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Rogowo z działalności między sesjami.

5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

6. Zakończenie obrad XXXVIII sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (22 kwietnia 2022)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 kwietnia 2022, 06:15:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120