Zaproszenie na sesję 30.12.202123.12.2021

Zaproszenie na sesję 30.12.2021

23.12.2021

Rogowo, dnia 20 grudnia 2021 roku
Mieszkańcy Gminy Rogowo
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), zawiadamiam, że w dniu  30   grudnia   2021   roku,  
o godzinie 10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Rogowie  odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy

Rogowo z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XXXIV sesji.

2. Sprawy organizacyjne:
  a) stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Rogowo.

3. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji. 

4. Podjęcie uchwał:
  a)  zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok,
  b) w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok,
  c) w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
  d) w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  e) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej
      własność Gminy Rogowo,
  f) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
     własnych   niepochodzących   z   pobranej   opłaty   za   gospodarowanie   odpadami
     komunalnymi,
  g) w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
      komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których
      zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej
      pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  
      a   powstają   odpady   komunalne   oraz   ustalenia   ryczałtowej   stawki   opłaty   za
      gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej
      w celach rekreacyjno-wypoczynkowych,
  h) zmieniającej uchwałę nr XXXII/202/2021 w sprawie uchwalenia programu „Rogowska
      Karta Seniora”,​
  i) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej 
     w miejscowości Huta Chojno,
  j) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, 
  k) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy
      Rogowo,
   l) w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów.

5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

6. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Rogowo.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (23 grudnia 2021)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 grudnia 2021, 13:01:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76