Zaproszenie na sesję 25.11.202124.11.2021

Zaproszenie na sesję 25.11.2021

24.11.2021

Rogowo, 18.11.2021 r. 

Mieszkańcy Gminy Rogowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2021 roku, 
o godzinie 10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się XXXII Sesja
VIII kadencji Rady Gminy Rogowo z następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad  XXXII sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XXXI sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.

3. Podjęcie uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok,
b) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo,
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 r.,
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.,
e) w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego 
        na 2022 rok,
f) w sprawie uchwalenia programu „Rogowska Karta Seniora”,
g) uchylająca regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Rogowo.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Rogowo z działalności między sesjami.

5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

6. Zakończenie obrad XXXII sesji. 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy - Marek Długokęcki (24 listopada 2021)
Opublikował: Mariusz Gębicki (24 listopada 2021, 10:53:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 190