Zaproszenie na sesję 27.05.202120.05.2021

Zaproszenie na sesję 27.05.2021

20.05.2021

Rogowo, dnia 17.05.2021 r. 
                                                                                  
Mieszkańcy Gminy Rogowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713, 1378) zapraszam na XXVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Rogowo, która odbędzie się w dniu 27 maja 2021 roku, o godzinie 1000 w Sali Narad Urzędu Gminy w Rogowie, z następującym porządkiem obrad:
1. Sprawy organizacyjne :
    a) otwarcie obrad  XXVII sesji i stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z  XXVI sesji.
2. Gratulacje i wyrazy uznania dla Małgorzaty Skowrońskiej, mieszkanki Gminy Rogowo za zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie dla młodzieży szkół ponadpodstawowych „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”.
3. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
4. Raport o stanie Gminy:
    a) wystąpienie Wójta Gminy Rogowo,
    b) debata,
    c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Rogowo.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2020 rok.
6. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
        przez Wójta Gminy Rogowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z
        informacją o stanie mienia komunalnego Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
        z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2020 rok.
8. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
        Wójtowi Gminy Rogowo za 2020 rok. 
9. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 
        Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rogowo za 2020 rok.
11. Podjęcie uchwał:
    a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok,
    b) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
        szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogowo,
    c) w sprawie zasad udzielania stypendium za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia
        uczniom szkół podstawowych, bez względu na miejsce ich zamieszkania, dla których organem
        prowadzącym jest Gmina Rogowo,
    d) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogowo
        w roku 2021,
    e) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
        Gminy Rogowo,
    f) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie
        za rok 2020,
    g) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
        o dochodach gospodarstwa domowego,
    h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
    i) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
    j) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
        zasobem Gminy Rogowo na lata 2021-2025.
12. Sprawozdanie Wójta Gminy Rogowo z działalności między sesjami.
13. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
14. Zakończenie obrad XXVII sesji.Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                        Marek Długokęcki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (20 maja 2021)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 maja 2021, 19:33:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128