Zaproszenie na sesję 22.04.202115.04.2021

Zaproszenie na sesję 22.04.2021

15.04.2021

Rogowo, dnia 15.04.2021 r. 

Pan(i)
…………………………….

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713, 1378) zawiadamiam, że w dniu 22 kwietnia 2021 roku, o godzinie 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się  XXVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Rogowo, z następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  XXVI sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  XXV sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok,
  b) w sprawie dopłat do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
        ścieków na terenie gminy Rogowo, zatwierdzonej przez organ regulacyjny Państwowe G
        Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
  c) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
        bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2021 rok.
4. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Rogowo za 2020 r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Rogowo z działalności między sesjami.
6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
7. Zakończenie obrad XXVI sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (15 kwietnia 2021)
Opublikował: Mariusz Gębicki (16 kwietnia 2021, 20:48:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124