Zaproszenie na sesję 18.03.202112.03.2021

Zaproszenie na sesję 18.03.2021

12.03.2021

Rogowo, dnia 12.03.2021 r. 

Mieszkańcy Gminy Rogowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713,1378) zawiadamiam, że w dniu 18 marca 2021 roku, o godzinie 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się  XXV sesja VIII kadencji Rady Gminy Rogowo, z następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawy organizacyjne :
   a) otwarcie obrad  XXV sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z  XXIV sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Podjęcie uchwał:
   a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok,
   b)  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo
        na lata 2021-2030,
   c)  zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej
        i organizacyjnej dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
        Gmina Rogowo,
   d)  w sprawie przyjęcia Gminnego programu Wspierania Rodziny w Gminie Rogowo na lata
        2021 – 2023,
   e)  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
        bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2021 rok,
  f)    w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
         terenie Gminy Rogowo,
g) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
        zastępczej za 2020 rok.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
        za rok 2020.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Rogowo z działalności między sesjami.
6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
7. Zakończenie obrad XXV sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki


metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (12 marca 2021)
Opublikował: Mariusz Gębicki (12 marca 2021, 11:27:46)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (12 marca 2021, 12:19:16)
Zmieniono: poprawiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 161