Zaproszenie na sesję 17.02.202111.02.2021

Zaproszenie na sesję 17.02.2021

11.02.2021

Rogowo, dnia 11.02.2021 r.

Pan(i)

Mieszkańcy Gminy Rogowo


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713, 1378)  zawiadamiam, że w dniu 17 lutego r.  o godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się XXIV sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo 
z następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawy organizacyjne :
   a) otwarcie obrad  XXIV sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z  XXIII sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo w 2020 r.  
3. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
4. Podjęcie uchwał:
   a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok.
   b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania
        p.n.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo– Wymyślin na odcinku od km 0+000
        do km 4+369 Etap I od km 0+000 do km 1+500”
   c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu
   d) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rogowo na 2021 r.
   e) w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Rogowo na 2021 r.
   f) w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Agnieszkę i Cezarego Matuszewskich
   g) w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez mieszkańców Czumska Dużego (Cząpienicy)
   h) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
        Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
5. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
7. Zakończenie obrad sesji.      


Przewodniczący Rady Gminy
        Marek Długokęcki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (11 lutego 2021)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lutego 2021, 12:26:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85